Kontakt
Usługi
Strona Główna

Nasze usługi / PSZOK - sektor IV - regulamin Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
DLA SEKTORA  IV
 
zlokalizowanego na terenie Gminy Miasta Płock przy ul. Przemysłowa 35
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku wyłącznie z Sektora IV.
W obrębie Sektora IV znajdują się następujące ulice:
 Al. Kobylińskiego od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. Dobrzyńską), Al. Spacerowa, Asnyka, Bartnicza, Biegańskiego, Bielska (od Starego Rynku do skrzyżowania z Al. Kobylińskiego), Chałubińskiego, Chemików, Chojnackiego, Dąbrowskiej, Długa, Dobrzyńska, Dybowskiego, Gałczyńskiego, Garleja, Grodzka, Honorowych Dawców Krwi, Jabłczyńskiej, Jasna, Jaśminowa, Jerozolimska, Judyma, Kamińskiej, Kazimierza Wielkiego, Kobiałka, Konopnickiej, Kozia, Kredytowa, Kwiatka, Kwiatowa, Łukasiewicza (nr nieparzyste), Macieszy, Mała, Małachowskiego, Maszewska, Medyczna, Mehoffera, Miodowa, Mościckiego, Na Skarpie, Nałkowskiej, Norwida, Nowowiejskiego, Okrzei, Ostatnia, Parowa, PCK, Piekarska, Pl. Jurgensa, Pl. Narutowicza, Polna, Pszczela, rondo Grabskich, rondo Stolarskiego Słowackiego, Skłodowskiej, Słodowa, Sosnowa, Synagogalna, Staromiejska, Stary Rynek, Szpitalna (do granic miasta), Śniadeckiego, Środkowa, Teatralna, Topolowa, Traktowa, Tuwima, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Zamenhofa, Zawidzkiego, Zduńska, Zglenickiego.

I.             
ZASADY OGÓLNE:
 
1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
3. Odpady dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania /zameldowania na terenie Gminy Miasto Płock – Sektor IV
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. PSZOK przyjmuje odpady, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 800 do 1800 oraz w soboty w godzinach: od 1000 do 1400 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy miasta Płocka z Sektora II po okazaniu  dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania
3. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.
4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone w § 15 Regulaminu
 o utrzymaniu   czystości  i porządku   na terenie Miasta Płocka zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku
wymienione poniżej:
 
 
1) papier i tektura;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło (białe i kolorowe);
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz bioodpady i odpady zielone;
7) odpady budowlane, rozbiórkowe;
8) odpady wielkogabarytowe;
9) odpady niebezpieczne i opony;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 
 
6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
 
 
·         stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
·         stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w odpadach
·         stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
 
 
 
7. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu
przyjęcia odpadów.
8. Potwierdzenie przyjęcia odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów. Formularz zawiera dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz szacunkową ilość/wagę
9. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja dostarczanych i przekazywanych odpadów.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu: 24 262 03 70, 24 262 48 53,

2.    Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej: www.sitaplock.pl
3. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
·         przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie wskazania    miejsca   złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
·         zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł  otwartego ognia;
·         zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
        stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
 
 
FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW
 
 
Nr formularza:
 
 
Osoba przekazująca odpady
 
Imię i nazwisko:
 
Adres zamieszkania:
 
 
 
Przekazanie odpadów
Data przyjęcia odpadów:
 
 
Rodzaj odpadów:
 
 
Rodzaj odpadów:
 
 
Szacunkowa ilość odpadów /waga [kg]:
 
 
Data i podpis przyjmującego odpady:
 
 
 
 
Podpis osoby przekazującej odpady:
 
Wstecz    Do góry